ברק כהן משרד עו"ד

תביעה לפינוי מושכר המדריך המקיף ל 2023

זוג חותם על מסמך פינוי מהשכרה ליד שולחן.

המדריך המקיף לפינוי מושכר 2023

מערכת היחסים בין משכירים לשוכרים בישראל מתבססת על חוק החוזים וחוק השכירות והשאילה ומעגנת את זכויות וחובות הצדדים. כל זמן שהסכם השכירות מכובד ומקויים בהתאם להסכמות הצדדים, הדבר מבורך והצדדים יכולים לשוב ולהתקשר ביניהם בהתאם לרצונם החופשי.

הקושי מתעורר כמובן בנקודות זמן בהן השוכר מפר את הסכם השכירות. למשל הפרה באי תשלום דמי השכירות, הפרה בגרימת נזק למושכר או כל הפרה אחרת כפי שארחיב בהמשך המאמר. במקרים כאלה של הפרת ההסכם, עומדת לבעלי הדירה הזכות לפעול לטובת פינוי מושכר ולפתוח בהליך משפטי שכותרתו תביעת פינוי מושכר.

כמובן שלפני הגשת התביעה נפעל על מנת לשלוח מכתב התראה לפני פינוי מושכר, ובהתאם לתגובת השוכר נחליט אם לפעול ולהגיש תביעה לפינוי מושכר. במאמר זה נדון בכמה אספקטים הקשורים ליחסי משכיר – שוכר, החל מהסכם שכירות וכלה בתביעה לפינוי מושכר.

במדריך מקיף זה נדון בנקודות הבאות :

 1. הסכם שכירות.
 2. מכתב התראה לפני פינוי מושכר.
 3. עילות לפינוי מושכר.
 4. תביעה לפינוי מושכר.
 5. פסק דין לפינוי מושכר.
 6. תביעה לפיצוי כספי.

תביעת פינוי מושכר נותנת מסגרת משפטית לבעלי דירות ומאפשרת להם להשיב לידיהם את הדירה שלהם, במקרה של הפרת הסכם שכירות. התהליך הנו תהליך משפטי מורכב שמצריך ניהול נכון ומדויק, על מנת להשיג תוצאה יעילה ומהירה לפינוי מושכר.

מומלץ להתייעץ עם עורך דין פינוי מושכר במטרה לייעל את התהליך ולהשיג שליטה בחזרה על הדירה שלכם. שוכרים מאידך, חייבים להיות מודעים לזכויות ולחובות שלהם לפי הסכם שכירות על מנת לקיים את הסכם השכירות ולהימנע ממצבים של הפרת הסכם שעלולה לגרור תביעה לפינוי מושכר.

הסכם שכירות

מומלץ מאד בטרם השכרת דירה לשוכר לחתום על הסכם שכירות מקצועי ומדויק. כתבתי כאן בהרחבה מספר טיפים בעניין חתימה על חוזה שכירות. מומלץ להיכנס ולקרוא ולהקפיד על מספר כללים פשוטים שיסייעו לכם בהכנת הסכם שכירות נכון וטוב. ניהול נכון של הסכם השכירות והיערכות מתאימה מראש, תמנע כאבי ראש עתידיים ואת הצורך בהתמודדות משפטית מורכבת ויקרה במסגרת הליך תביעה לפינוי מושכר.

חתימה על הסכם שכירות ברור, העונה על דרישות החוק ומותאם לחוק השכירות החדש יסייע לצדדים לקיים את הסכם השכירות וייצר וודאות בדבר החובות והזכויות של כל אחד מהצדדים.

הסכם השכירות חייב לכלול את זהות הצדדים להסכם, שמות מלאים, פרטי התקשרות בין הצדדים ודרכים לשלוח הודעות בין הצדדים. הסכם השכירות חייב לכלול את תקופת השכירות בציון תאריכים ברורים ומועדי התחלה וסיום של הסכם השכירות. אם הצדדים החליטו מראש על מתן אופציה להארכת תקופת השכירות, יש לכלול את נושא האופציה בהסכם השכירות ואת התנאים הנלווים לאופציה להסכם שכירות.

בנוסף על כך הסכם השכירות מחייב לנקוב בסכום התשלום החודשי, מנגנון התשלום המקובל על הצדדים ואופן התשלום בפועל. על הצדדים להגדיר במפורש את התשלומים בהם נושא השוכר והכל בהתאם לחוק.

על הסכם השכירות להגדיר את השימוש המותר במושכר ולמנוע מראש מצבים בהם נעשה שימוש בניגוד לייעוד המושכר תוך שהצדדים עלולים למצוא עצמם עוברים על החוק. נהוג לכלול בהסכם שכירות הגבלות על שכירות משנה, לכלול הגבלות על שימוש עסקי בדירה או שינוי כלשהו במבנה ללא אישור בעל הדירה מראש.

הסכם שכירות חייב לכלול הגדרת אחריות על תחזוקה ותיקונים במושכר, ולפעול בהתאם להגדרות החוק. הסכם השכירות אמור לכלול הגדרות לעניין אחריות ביטוחית, אחריות כלפי פגיעה בצד שלישי כלשהו וקיום ביטוח מתאים.

כמובן שניתן לכלול סעיפים כלליים נוספים כגון גידול חיות מחמד במושכר, שימוש בחנייה, שימוש במחסן של הדירה, מניעת מטרדים לשכנים וכיו"ב. פירוט מדויק של סעיפי הסכם השכירות, ייצר וודאות וימנע אי הבנות עתידיות ויסייע במניעת מחלוקות. כמובן שחשוב שהצדדים להסכם השכירות יחתמו על הסכם השכירות ויאשרו את הבנת וקבלת התנאים של הסכם השכירות.

הסכם השכירות יכלול גם מנגנון של בטחונות לטובת המשכיר, זאת במטרה להקטין את הסיכונים בהסכם השכירות ולהגדיל את הוודאות המשפטית.

ניתן גם לחתום על הסכם השכירות בפני עורך דין, שיזהה את הצדדים להסכם השכירות, יסביר לצדדים את פרטי הסכם השכירות ויאשר שהצדדים הבינו את תוכן הסכם השכירות וחתמו על ההסכם בפניו. אימות חתימה על הסכם בפני עורך הדין, יסייע במניעת מחלוקות עתידיות ועשוי למנוע את הצורך בהגשת תביעה לפינוי מושכר.

כמובן שכל צד להסכם רשאי להתייעץ עם עורך דין הסכם שכירות לפני החתימה על ההסכם, וזאת על מנת לוודא שזכויותיו נשמרות ואותו צד מבין את תנאי ההסכם.

חשוב לציין שהסכם שכירות לא יכול לכלול תנאים הסותרים את חוק השכירות והשאלה, וההוראות הקבועות בחוק. לכן חיוני לערוך הסכם שכירות דירה בהתאם לחוק השכירות והשאילה ולוודא שהסכם השכירות עומד בדיוק בהגדרות החוק. כך, באמצעות הסכם שכירות מדויק ההסכם ינוהל בצורה המיטבית ויקטין את הסיכונים הנלווים.

אם חלילה הסכם השכירות יופר על ידי השוכר, המשכיר יהיה רשאי להגיש תביעה לפינוי מושכר על בסיס הסכם השכירות – שישמש כבסיס לתביעה לפינוי מושכר.

מכתב התראה לפני פינוי מושכר

אם חלילה הגעת למצב בו השוכר נמצא בהפרה של הסכם שכירות חשוב להיערך ולהתייעץ מראש עם עורך דין פינוי מושכר. התייעצות מראש והיערכות נכונה יכולה לסייע במניעת הצורך בהגשת תביעה לפינוי מושכר ויכולה לחסוך לך זמן רב ועלויות גבוהות.

ראשית מומלץ למסור לשוכר מכתב התראה על פינוי מושכר, שיהווה למעשה את פתיחת ההליך המשפטי לפינוי מושכר. במסגרת מכתב ההתראה לשוכר יקבל הודעה מסודרת שהוא מפר את הסכם השכירות והוא מתבקש לפנות את המושכר בתוך זמן קצוב, וזאת בכדי לייתר את הצורך בהגשת תביעה לפינוי מושכר.

מכתב פינוי שוכר מדירה יימסר לשוכר בכתב, ורצוי למסור את המכתב במסירה אישית ואף להחתים את השוכר על אישור מסירה. תיעוד מסירת מכתב ההתראה ימנע הכחשה עתידית של השוכר שהוא לא קיבל מכתב התראה לפינוי משוכר.

אין נוסח מכתב פינוי מושכר קבוע, וכל מקרה מקבל את המענה הייחודי המותאם לנסיבות המקרה. באופן כללי ניתן לומר שמכתב ההתראה לפינוי מושכר יכלול פירוט של הפרת הסכם השכירות וכן יכלול קציבת זמן לפינוי מושכר.

כאמור מכתב ההתראה לפינוי מושכר יכלול את הסיבות לפינוי המושכר כגון : אי תשלום דמי שכירות במועד ; הפרה של תנאי יסודי בהסכם השכירות ; פגיעה בדירה בניגוד להסכם השכירות ועוד. כמובן שאין רשימה סגורה וכל מקרה ייבחן לגופו.

מעבר לכך, במסגרת קציבת מועד לפינוי מושכר, ניתנת לשוכר הזדמנות לפנות את המושכר ולהתארגן למציאת דיור חלופי. במסגרת הודעה לפינוי מושכר, גם נדרוש מהשוכר להשיב את הדירה לידי המשכיר בהתאם לתנאים שסוכמו בהסכם השכירות.

במידה וההפרה ניתנת לתיקון, הרי שמכתב התראה לפינוי מושכר יכול לכלול מתן הזדמנות נוספת לשוכר לתקן את ההפרה. לפיכך יש צורך בכתיבת מכתב התראה מותאם אישית ובהתאם לנסיבות המקרה.

במידה ומכתב התראה לפינוי מושכר לא סייע, והשוכר מתעלם וממשיך להפר את הסכם השכירות, הרי שהשלב הבא יהיה הגשת תביעה לפינוי מושכר.

עילות לפינוי מושכר

על מנת להגיש תביעה לפינוי מושכר יש לוודא שקיימת עילה לפינוי מושכר. תביעה לפינוי מושכר תתבסס על עילות לפינוי מושכר, אשר על בסיס עילות אלה נבקש פינוי שוכר כדין. במסגרת בירור התביעה לפינוי מושכר, בית המשפט יבחן את העילות ויקבע אם הן מבוססות. במידה ובית המשפט ישתכנע בקיומן של העילות לפינוי מושכר, הוא ייתן פסק דין לפינוי מושכר.

בשורות הבאות אציג את העילות העיקריות. אין מדובר על רשימה סגורה, וכמובן שכל מקרה ייבחן לגופו :

 1. תשלום דמי שכירות: העילה הנפוצה ביותר לפינוי מושכר היא תשלום דמי שכירות, או ליתר דיוק אי תשלום דמי שכירות. במקרה שהשוכר לא משלם את דמי השכירות בהתאם להסכם השכירות, רשאי המשכיר לפתוח בהליך לפינוי מושכר. חשוב כמובן לתעד את התשלומים, ואת מועד הפסקת התשלומים על מנת להציג את הפרטים בפני בית המשפט.

 

 1. הפרת הסכם שכירות : כמפורט לעיל, במסגרת חתימה על הסכם שכירות, נסכם את כל התנאים הרלוונטיים והספציפיים להסכם השכירות ולדירה בגינה נחתם הסכם השכירות. אם השוכר יפר את תנאי הסכם השכירות, למשל בעיסוק בלתי חוקי במושכר או כל הפרה אחרת עשויה לקום למשכיר עילה לפינוי מושכר. כמובן שיש לבחון את ההפרה ולראות אם היא מהותית ומשמעותית על מנת לבסס עילה מספקת לפינוי מושכר.

 

 1. פקיעת הסכם שכירות : במסגרת הסכם השכירות הצדדים ייקבעו מועד לתחילתו ולסיומו של הסכם השכירות. כאשר מועד הסכם השכירות יפקע והשוכר לא יפנה את המושכר, הדבר יהווה עילה לפינוי מושכר.

 

 1. גרימת נזק למושכר: במקרה שהשוכר גורם לנזק משמעותי למושכר, רשאי המשכיר לבקש את פינוי המושכר. כמובן שהנזק צריך להיות משמעותי ולהיבחן בטרם הגשת תביעה לפינוי מושכר.

 

 1. מטרד או הפרעה: אם השוכר נוהג להטריד או להפריע לשאר הדיירים בבניין ופוגע באחרים, המשכיר יכול לבקש את פינוי המושכר וזאת בהתבסס על ההוראה המתאימה בהסכם השכירות. כמובן שמדובר על מטרד או הפרעה חריגה ומוגזמת או פעילות לא חוקית היוצרת פגיעה בסביבה ובקהילה מסביב.

 

 1. שימוש לא חוקי בנכס: אם השוכר משתמש במושכר בניגוד להסכם השכירות למשל שימוש למטרות לא חוקיות או פעילות עסקית בניגוד לייעוד, הדבר עשוי להקים עילה לפינוי מושכר.

כמובן שיש לבחון כל מקרה לגופו ולעיתים התראה בפני השוכר תתקן את ההפרה ותייתר את הצורך בהגשת תביעה לפינוי מושכר. מומלץ להתייעץ עם עורך דין פינוי מושכר בטרם נקיטת הליכים לפינוי מושכר.

תביעה לפינוי מושכר :

בשלב זה מיצינו את כלל האפשרויות בטרם הגשת תביעה לפינוי מושכר. חתמנו על הסכם שכירות בהתאם לחוק, השוכר קיבל מכתב התראה לפינוי מושכר וגם מספר שיחות טלפון בניסיון לשכנע אותו לפנות את המושכר. כל זאת ללא הצלחה.

הדרך המשפטית העומדת בפנינו לפינוי מושכר היא רק באמצעות הגשת תביעה מיוחדת לבית המשפט שכל מטרתה היא פינוי המושכר. זו הדרך החוקית היחידה האפשרית, ומותר לנקוט אך ורק בדרך חוקית זו לפינוי מושכר.

חשוב להבהיר שחל איסור מוחלט על עשיית דין עצמי כגון ניתוק חשמל לשוכר, החלפת מנעול לשוכר, סגירת מים לשוכר, פריצה למושכר וכיו"ב. מדובר על מצב לא נוח, אך אסור לעשות דין עצמי ולנקוט בפעולות בניגוד לחוק.

מצד שני המחוקק יצר מנגנון ייחודי ומהיר לטובת הגשת תביעה לפינוי מושכר. המנגנון מוגדר בסעיף 81 לתקנות סדר הדין האזרחי וקובע מנגנון מהיר ויעיל לטובת פינוי מושכר. המחוקק ביצע הפרדה מלאה בין פינוי המושכר לבין תביעה בגין נזקים נלווים כגון אובדן דמי שכירות, נזקים למושכר וכיו"ב.

תביעה לפינוי מושכר תתמקד אך ורק בסעד לפינוי מושכר ולא תעסוק בשום סעדים נוספים. התביעה תוגש לבית משפט השלום, והנתבע יידרש להגיש כתב הגנה בתוך שלושים ימים ממועד המצאת כתב התביעה לידיו. הנתבע אינו רשאי להגיש תביעה שכנגד או הודעה לצד שלישי. בתביעה לפינוי מושכר לא תתקיים ישיבת קדם משפט והדיון בתיק ייקבע תוך שלושים ימים מהמועד בו הוגש כתב ההגנה.

מדובר על מנגנון יעיל מאד, שמטרתו לזרז את ההליכים ולהשיב את הדירה לידי הבעלים שלה, בדרך המהירה והיעילה ביותר. לפיכך בטרם הגשת תביעה לפינוי מושכר מומלץ להתייעץ עם עורך דין פינוי מושכר, ולגבש את האסטרטגיה הנכונה להגשת התביעה לפינוי מושכר.

על מנת להגיש את התביעה לפינוי מושכר, יש להכין את המסמכים המשפטיים הנדרשים כגון הסכם שכירות, הודעה לפינוי שנמסרה לשוכר, תיעוד על תשלומי שכירות ומועד הפסקת התשלומים, התכתבויות בין הצדדים ועוד. למעשה כל ראיה שתתמוך בטענות שלכם תסייע בניהול יעיל ומדויק של ההליך. חשוב לאסוף את כל המסמכים, להציג אותם לעורך הדין על מנת שיגיש אותם לבית המשפט במסגרת תביעה לפינוי מושכר.

לאחר איסוף המסמכים יש לכתוב את כתב התביעה לפינוי מושכר. את כתב התביעה לפינוי מושכר בצירוף המסמכים הנלווים התומכים יש להגיש לבית משפט השלום הקרוב ביותר למקום בו נמצאת הדירה. במסגרת הגשת התביעה יש לשלם את אגרת התביעה לפינוי מושכר, שעלותה נכון למועד כתיבת שורות אלה עומדת על כ 700 ₪.

לאחר פתיחת התביעה לפינוי מושכר בבית משפט השלום, יש לבצע מסירה אישית עם אישור מסירה ותיעוד המסירה לידי השוכר. קיימת חשיבות גדולה לביצוע מהיר של מסירת התביעה לפינוי מושכר על מנת שתתחיל ספירת הימים להגשת כתב הגנה לתביעה לפינוי מושכר.

כאמור לעיל, לשוכר יעמדו 30 ימים להגשת כתב ההגנה לתביעה לפינוי מושכר, וגם השוכר נדרש להגיש את כתב ההגנה לבית המשפט בו הוגשה התביעה. לאחר הגשת כתב ההגנה בית המשפט יקבע דיון בתוך 30 ימים לשמיעת הצדדים.

הצדדים לתביעה לפינוי מושכר יקבלו הזמנה לדיון בפני בית המשפט, והם יידרשו להציג את הטענות והראיות שלהם במסגרת הדיון. קיימת חשיבות גבוהה להכנה מוקדמת יסודית וטובה, על מנת להציג את העילות לפינוי, את הפרת ההסכם ואת המסמכים התומכים.

במסגרת הדיון, עורך דין לפינוי מושכר יציג בפני בית המשפט את עילות הפינוי בגינן מתבקש פינוי המושכר. לדוגמא אי תשלום דמי שכירות, הפרת תנאי אחר מתנאי השכירות או כל סיבה אחרת בהתאם למפורט בכתב התביעה. תפקידו של עורך הדין להציג בפני בית המשפט את כלל הטענות והמסמכים התומכים בטענות. קיימת חשיבות גדולה שעורך דין פינוי שוכר יציג את הטענות בצורה ברורה ומדויקת, על מנת לשכנע את בית המשפט לתת פסק דין לפינוי מושכר.

לשוכר או לעורך הדין שלו תהיה הזכות להציג את ההגנה בפני התביעה לפינוי מושכר. הם יכולים לטעון שפינוי המושכר לא מוצדק, או שהמשכיר לא עמד בהתחייבות בהתאם להסכם השכירות. כמובן שגם הנתבע נדרש להציג את מלוא טענותיו ולהציג מסמכים תומכים על מנת לנסות ולשכנע את בית המשפט שלא ייתן פסק דין לפינוי מושכר.

במסגרת הדיון ישקול בית המשפט את טענות הצדדים, את ראיות הצדדים ויידרש בסופו של הליך לכתוב החלטה מאוזנת והוגנת, תוך התחשבות בזכויות ובחובות הצדדים והכל בכפוף לחוקים ולתקנות הרלוונטיים.

אם בית המשפט יפסוק לטובת המשכיר, בית המשפט ייתן פסק דין לפינוי מושכר, במסגרתו ייקבע מועד לפינוי המושכר ולרוב אף ייפסקו הוצאות לטובת המשכיר. פסק הדין לפינוי מושכר יינתן לצדדים. חשוב לקבל עותק מקורי של פסק הדין לפינוי מושכר, וזאת במידה ותדרש אכיפתו מקום בו השוכר יסרב לפנות חרף קיומו של פסק הדין.

במרבית המקרים, לאחר קבלת פסק דין לפינוי מושכר, השוכר יפנה את המושכר וישיב אותו לידי המשכיר. אך ישנם מקרים אחרים בהם השוכר מסרב לפנות את המושכר גם לאחר קבלת פסק הדין המורה לו לפנות את המושכר. במקרה כזה נדרשת אכיפה נוספת במסגרת ההוצאה לפועל. עוד על כך בפרק הבא.

פרק 6: ביצוע פסק דין

כאמור, במרבית המקרים לאחר קבלת פסק הדין, השוכר יפנה את המושכר וישיב את הדירה לבעליה. אולם ישנם מקרים מסוימים בהם השוכר יסרב לפנות את המושכר ויידרש פינוי הפיזי מהמושכר על מנת להשיב את המושכר לידיכם.

גם בשלב זה לאחר קבלת פסק הדין אסור לעשות דין עצמי ולפנות את השוכר בכוח. המנגנון החוקי הקבוע לפינויו הפיזי של השוכר הוא באמצעות בקשת זוכה לפינוי דייר (שוכר) מדירה שכורה

במסגרת זו נדרש לפתוח תיק לפינוי מושכר בהוצאה לפועל, אליו יש לצרף את פסק הדין המקורי, טופס 500 מתן הוראה לפינוי מושכר בהתאם לפסק דין וכן כל מסמך תומך נוסף. את הבקשה מגישים ללשכת ההוצאה לפועל הקרובה ביותר לדירה.

במסגרת הבקשה יש למלא את כלל הפרטים הרלוונטיים כגון פרטי המבקש, בעניין של מי מוגשת הבקשה, הכתובת המלאה לפינוי המושכר, טווח תאריכים מבוקש, גורם מבצע וכמובן יש לצרף את פסק הדין לפינוי מושכר.

הבקשה תוגש לרשם ההוצאה לפועל, שיכריע בבקשה ובמידה והיא תתקבל תינתן הוראה לביצוע פעולת הפינוי באמצעות גורם מוסמך לפינוי מושכר. במסגרת פינוי המושכר, יגיע הגורם המבצע המוסמך ויפעל בהתאם לחוק לטובת פינוי המושכר והשבתו לידי בעל הדירה.

תביעה לפיצוי כספי :

עם קבלת הדירה לידיכם במסגרת החוקית, מומלץ לתעד את הדירה בזמן אמת, להחליף מנעולים ובמידה ונגרמו לדירה נזקים להביא שמאי להערכת נזקים מדויקת. בנוסף על כך נתעד את כל תהליך הפרת ההסכם, והנזקים הכספיים הישירים שנגרמו כגון חוב דמי שכירות וכל חוב נוצר על הדירה.

עם התגבשות הנזקים, ניתן להגיש תביעה כספית כנגד השוכר בגין כלל הנזקים שנגרמו. התביעה תוגש לרוב לבית משפט השלום, בהליך עצמאי ונפרד. לרוב התביעה תוגש כתביעה בסדר דין מהיר, אולם ההליך יוחלט בהתאם לגובה החוב והנזקים שנגרמו לדירה.

סיכום :

כמו תמיד, סוף מעשה במחשבה תחילה. מומלץ לערוך הסכם שכירות מדויק ומקצועי אצל עורך דין הסכם שכירות, במטרה להבטיח הגנה מלאה על הזכויות שלכם ועל הדירה שלכם.

אולם לעיתים בהיעדר הסכם שכירות מדויק, או מכל סיבה אחרת יש צורך לפעול לטובת פינוי המושכר ולנקוט בפעולה משפטית מתאימה כמפורט במאמר זה. חשוב לזכור לאורך כל הדרך לכבד את זכויות השוכר, ולוודא שאתם פועלים בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות. אין לקחת את החוק לידיים ולפעול באופן עצמאי !

חשוב לתעד את כל התהליך לכל אורך הדרך. כל פעולה שננקטה תסייע בהמשך בבירור המחלוקת ומניעת קשיים משפטיים בהמשך. כמפורט לעיל, מדובר על הליך קצר יחסית, אך יחד עם זאת הוא כרוך במספר כללים שיש להקפיד על קיומם.

אני מטפל בתביעות לפינוי מושכר ויכול לטפל עבורכם בהליך לפינוי מושכר בצורה יעילה ומהירה על מנת להשיב את המושכר לידיכם במהירות וביעילות. לפרטים נוספים ומידע נוסף מוזמנים להשאיר פרטים בצור קשר, ואחזור אליכם בהקדם.

 

אני כאן. עבורכם !

לסוגיה המשפטית שלכם מגיעה התייחסות רצינית.
תתקשרו או תשאירו פרטים.
ניפגש, נכיר ואבחן את הפרטים לעומק.
תקבלו ממני הערכת מצב הוגנת ועניינית.
נדבר על סיכוי – סיכון בצורה הכי מדויקת והכי שקופה שאפשר.

לסוגיה המשפטית שלכם מגיעה התייחסות רצינית.
תתקשרו או תשאירו פרטים.
ניפגש, נכיר ואבחן את הפרטים לעומק.
תקבלו ממני הערכת מצב הוגנת ועניינית.
נדבר על סיכוי – סיכון בצורה הכי מדויקת והכי שקופה שאפשר.

מאמרים אחרונים

זוג מבוגר מקבל טיפים מיועצת פיננסית לניהול ירושה.

על צוואות, עתיד המשפחה וניהול עתידי נכון

על מנת להבטיח את עתיד המשפחה, מניעת סכסוכים עתידיים, אי הבנות ועימותים מיותרים, מומלץ לכתוב צוואה. את הצוואה נכתוב בעודנו בדעה צלולה ובעלי יכולת להביע רצון חופשי.
בטרם כתיבת הצוואה, כתבתי מספר טיפים לעריכה נכונה ובהירה של הצוואה.

למעבר לפוסט »
מסמך צוואה וצוואה על גבי עט המספק טיפים לניהול ירושה.

טיפים לניהול ירושה

כאשר אדם הולך לעולמו, רכושו נשאר לקרוביו. בין אם באמצעות צוואה ובין אם באמצעות דיני הירושה, העזבון יועבר לקרוביו. 
ירושה מגיעה עם המון אחריות, ומצריכה גמישות מחשבתית, נדיבות, מחשבה על האחר (שהוא למעשה בן משפחה שלכם) וצורך לאזן בצורה הוגנת בין כל הצדדים המעורבים. 

למעבר לפוסט »
שני אנשי עסקים המעורבים בגישור משפחתי לוחצים ידיים מול רקע.

טיפים ויתרונות לגישור

היתרונות של הליך הגישור הנם יתרונות רבים וכאמור לעיל, בבסיס ההחלטה להתחיל הליך גישור נעוץ הרצון החופשי להיכנס לתהליך. כנסו לקרוא טיפים להליך גישור מדויק ונכון

למעבר לפוסט »